Home » Pants » Uin 10 Pants 4 Panta 2 D 2 P C

Uin 10 Pants 4 Panta 2 D 2 P C

UIN deklarcijas aizpildana 1.

1.

rinda Nesadalt pea uz 2017.

gada 31.

decembr, kuru sadales brd neietver ar uzmumu ienkuma nodokli apliekamaj bz (beztermia reguljums) Nodoka makstjsir tiesgsneiekautar uzmumu ienkuma nodokli apliekamaj bzdividendes, kas tiek aprintas, sadalot peu,kura uzrdtabilanc2017.

gada 31.

decembr, 10.

pants.

Nodoka bz iekaujamie palielintie procentu maksjumi (1) Ar nodokli apliekamaj bz iekauj procentu maksjumus proporcionli tam, kd apmr prskata gada pardu saistbu (par kurm aprinti procentu maksjumi) vidjais apjoms prsniedz summu, #, UIN likuma 4.

panta otrs daas 3.

punkts nosaka, ka ar UIN apliekamo bzi veido ar ienkumi, kurus nodoku makstjs btu samis, vai izdevumi, kuri nodoku makstjam nebtu raduies, ja komercils un finanu attiecbas btu veidotas vai nodibintas pc noteikumiem, kas #, Saska ar Uzmuma ienkuma nodoka likuma ( UIN likuma) 4.

panta 2.

daas 1.

punktu ar UIN apliekamaj bz ietver aprints dividendes, tai skait rkrtas dividendes, kas aprintas no peas, kura gta skot ar 01.

01.

2018.

, Jaunais UIN likums 3.

pants.

Nodokalikme un takscijasperiods (1) Nodoka likme ir 20 procenti no aprints ar nodokli apliekamsbzes,kura pirms nodokalikmes piemroanas koritasaskaar likuma 4.

panta devtodau.

(2)Takscijasperiods ir kalendramnesis (3)Ja nodoka makstjs saska ar likuma “Par, Uzmums ir tiesgs turpint piemrot neizmantoto UIN atlaidi, par atbalstmo investciju projektiem, kurus ldz 2017.

gada 31.

decembrim ir apstiprinjis MK, pamatojoties uz likuma “Par uzmumu ienkuma nodokli” 17.

2pantu, takscijas period samazinot UIN par #, 3) 6.

3.

rind norda procentu maksjumus ( 10.

pants ; 4.

panta otrs daas 2.

punkta c)apakpunkts).

6.

3.

rindu aizpilda prskata gada pdj takscijas perioda deklarcij (piemram, 2018.

gada decembra deklarcij, ja takscijas periods sakrt ar kalendro gadu).

uin 10 pants 4 panta 2 d 2 p c