Home » Pants » Lr Satversmes 1 Pants

Lr Satversmes 1 Pants

Satversmes tiesa ir tiesga atzt par spk neesoiem likumus un citus aktus vai to daas.

Satversmes tiesas tiesneus uz likum noteikto laiku apstiprina Saeima ar ne mazk k 51 Saeimas loceka balsu vairkumu.

(19.

09.

2013.

likuma redakcij, kas stjas spk 18.

10.

2013.

) 86.

, 1.

Satversmes ievada mris un saistba ar citiem Satversmes pantiem 1.

1922.

gada 15.

februr Satversmes sapulce apstiprinja Satversmes sapulces depu-tta Fria Mendera piedvto417 preambulu jeb ievadu.

Vsturisk preambula ceremonili ievadja Satversmes tekstu, un konstitucionlais likumdevjs, iet, to nebija domjis k, Skdatu politika.

Tmeka vietnes www.

saeima.

lv satura kvalittes uzlaboanai, rtkai lietoanai un pielgoanai lietotju vajadzbm tiek lietotas skdatnes (angu val.

#cookies#).

Lietojot o vietni, js piekrtat skdatu izmantoanai.

Kas ir skdatne?

Skdatne ir neliela teksta datne, ko tmeka vietne saglab jsu dator vai mobilaj ierc, kad js.

, 1.

pants.

Satversmes tiesa (1) Satversmes tiesa ir neatkarga tiesu varas institcija, kas Latvijas Republikas Satversm (turpmk # Satversme) un aj likum noteikts kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatvo aktu atbilstbu Satversmei, k ar citas ar o likumu ts kompetenc nodots lietas.

(2) Satversmes tiesa sprie tiesu saska ar Satversmi un.

, Latvijas Satversmes sapulc 1922.

gada 15.

februra kopsd tika pieemta, t ir spk esoa kop 1922.

gada septt novembra.

Taj ir septias nodaas un 88 apaknodaas.

Nodau nosaukumi: Visprgie noteikumi ; Saeima ; Valsts Prezidents ; Ministru kabinets ; Likumdoana ; Tiesas ; Valsts kontrole.

o nodau autori bija J.

akste ( Satversmes Sapulces prezidents), un.

, Saska ar Satversmes 77.

pantu, ja tiek grozts ts 1.

pants , kas nosaka Latvijas valsts suverenitti un neatkarbu, tas jnodod tautas nobalsoanai.

Bez tam, #tautas saeimas# vlanas nebija ne brvas, nedz demokrtiskas.

Tiesisk pctecba.

, Satversmes 1.

pants neliedz likumdevjam izdart grozjumus pastvoaj tiesiskaj reguljum.

Tomr demokrtisk un tiesisk valst tiesisks pavbas princips prasa, lai, izdarot dus grozjumus, tiktu paredzta saudzjoa preja uz jauno reguljumu (sk.

Satversmes tiesas 2005.

gada 16.

decembra sprieduma liet Nr.

, Kriminlprocesa kodeks#) 1.

punkta (acmredzot domts 1.

pants ) neatbilstbu LR Satversmes normm.

Abas mints normas paredz papildint Latvijas Kriminlprocesa kodeksa 77.

pantu ar septto dau nedaudz atirg redakcij.

Turklt likumi paredz, ka abas mints normas stjas spk 2002.

gada 1.

#, Pc vairku mneu ilga darba Konstitucionlo tiesbu komisija ir nkusi klaj ar savu atzinumu par valsts konstitucionlo pamatu stiprinanu un k galveno prieklikumu t stenoanai piedv LR Satversmes kodolu atspoguot preambul.

Vienlaikus eksperti aicina izdiskutt o ideju: #Katrs ir ielgts sniegt savus prieklikumus un domas dai preambulai.

lr satversmes 1 pants