Home » Pants » Lr Civillikums 1428 Pants

Lr Civillikums 1428 Pants

Civillikums.

CETURT DAA.

Saistbu tiesbas.

1401.

Saistbu tiesbas ir tdas tiesbas, uz kuru pamata vienai personai – pardniekam – jizdara par labu otrai – kreditoram – zinma darbba, kam ir mantiska vrtba.

1428.

Gribu var izteikt vai nu noteikti, vai klusjot.

Noteikti gribu var #, 139.

Kad, laulbai pastvot, laultie labprtgi izbeidz laulto mantas kopbu un laulbas lgum nenoteic ts viet visu laulto mantas irtbu, piemrojami 89.

pants un turpmkie panti.

Treo personu iegts tiesbas paliek spk.

4.

Laulto mantisko attiecbu reistri.

140.

ie Autostvvietas Lietoanas Noteikumi (turpmk – Noteikumi), pamatojoties uz LR Civillikuma 1428.

un 1537.

pantu, ir uzskatmi par nomas lgumu, kas noslgts starp kltneesom pusm.

Lgums tiek atzts par noslgtu ar brdi, kad Automanas lietotjs novieto Automanu Autostvviet (lietotjs, 28.

Ja viens no saderintajiem bez svarga iemesla atsaks doties laulb vai t uzvedas, ka uzveans ir otram saderintajam svargs iemesls no laulbas atteikties, is pdjais saderintais, via vecki vai personas, kas kaut ko izdevuas saderinto lab, var prast no vaing saderint, lai atldzina tieos zaudjumus, kas viiem cluies sakar ar to.

25.

09.

2014.

Saeima piema grozjumus Makstnespjas likum [16], cita starp, papildinot 147.

pantu ar sesto dau.

daa nosaka, ka pc ielt mjoka prdoanas un izsoles akta apstiprinanas pardnieka atlikus saistbas tiek dzstas, kreditors zaud savu prasjumu un tiek izbeigtas visas papildus saistbas.

Vietjo likumu kopojums un Civillikums.

Vietjo likumu kopojuma III daa 57 saturja msdienu Civillikuma tekstam faktiski analogu normu.

Kopojuma 2922.

pants noteica: “Neatauta un nepiekljga darbba, kuras mris ir pretjs reliijai, likumiem un labiem tikumiem vai kura vrsta uz to, lai apietu likumu, nevar bt par tiesiska.

Ldz brna pilngadbas sasnieganai abiem veckiem ir tiesbas un pienkums rpties par brnu, nodroint viu ar dienu, aprbu, mjokli, veselbas aprpi, kopanu, izgltoanu un audzinanu.

aj sarakst ietilpst ar brna intereu pulcii un izklaides.

Vecku pienkumi un tiesbas ir juzemas abiem brna veckiem neatkargi no t, vai vii.

Tiesbu akti un to izmaias: visi jaunumi un arhvs.

Sistematizti tiesbu akti.

Plaas meklanas un personalizts iespjas.

Vietni uztur #Latvijas Vstnesis#, Pdjs diens tmekl plau rezonansi guvis kda sautua autovadtja ieraksts portl Spoki.

lv.

T lietotjs Kaspars Pudniks raksta, ka ir notikuas izmaias lielveikalam Vienbas gatv 113 pieguo stvlaukuma izmantoanas noteikumos un tagad t lietotji risk saemt pamatgu naudas sodu.

Tiesbu akti un to izmaias: visi jaunumi un arhvs.

Sistematizti tiesbu akti.

Plaas meklanas un personalizts iespjas.

Vietni uztur #Latvijas Vstnesislr civillikums 1428 pants