Home » Pants » Gp Likums 52 Pants

Gp Likums 52 Pants

Likums nosaka: 1) gada prskata saturu, t sagatavoanas, revzijas (prbaudes), apstiprinanas, iesnieganas un publiskoanas krtbu, k ar gada prskat atkljams informcijas apjomu, atvieglojumus un atbrvojumus sadaljum pa sabiedrbu kategorijm;.

52.

pants.

Finanu prskata pielikuma saturs vism.

, 52.

pants (1) Ja prskata gad meitas sabiedrba ir iegdjusies vai prdevusi mtes sabiedrbas akcijas vai daas, mtes sabiedrba sniedz informciju par o akciju vai dau nominlvrtbu un ts patsvaru mtes sabiedrbas kapitl, k ar norda pirkanas un prdoanas summas.

, Gada prskatu un konsolidto gada prskatu likums 1 2 Apvienotais dokuments # pielikums (1) Kategorija Bilances rdtji.

52.

pants Vid jas un lielas.

GP #, 52013PC0547.

Prieklikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTVA par maksjumu pakalpojumiem iekj tirg, ar ko groza Direktvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atce Direktvu 2007/64/EK /* COM/2013/0547 final – 2013/0264 (COD) */, 52.

pants.

Finanu prskata pielikuma saturs vism sabiedrbu kategorijm (1) Visas sabiedrbas, neatkargi no t, kurai sabiedrbu kategorijai t pieder, papildus citai aj likum noteiktajai informcijai finanu prskata pielikum sniedz vismaz du informciju:, Es aizpildju tikai pau nepiecieamko – to, kas jaizpilda visiem obligti – GP likuma 52.

p.

: 52.

pants Finanu prskata pielikuma saturs vism sabiedrbu kategorijm (1) Visas sabiedrbas neatkargi no t, pie kuras sabiedrbu kategorijas ts pieder, papildus citai gp likums 52 pants