Home » Pants » Dl 75 Pants

Dl 75 Pants

75.

pants.

Vidjs izpeas aprinana (1) Visos gadjumos, kad darbiniekam saska ar o likumu izmaksjama vidj izpea, t aprinma par pdjiem seiem kalendra mneiem no darba algas, no normatvajos aktos, darba koplgum vai darba lgum noteiktajm piemaksm, k ar no prmijm.

Darba likuma 149.

panta pirm daa nosaka, ka darbiniekam pienkas ikgadjs atvainjums, kas nedrkst bt sks par etrm kalendra nedm, neskaitot svtku dienas.

Mintais nozm, ka gadjum, ja atvainjuma period iekrt svtku dienas, tad atvainjums pagarins par m svtku dienm.

DL 75.

pants.

Darba devjs [ar darbinieka rakstveida piekrianu] var ieturt zaudjumus max 20% apmr no mnea darba samaksas saglabjot darba samaksu un tai pieldzintos maksjumus minimls mnea darba algas apmr [EUR 360] un saglabjot uz katru apgdb esoo, Vartu gan pastrdties par o interpretciju, jo DL 75.

pants saka: Par ikgadj apmakst atvainjuma vai apmakst papildatvainjuma laiku izmaksjams samaksas summu aprina, dienas vai stundas vidjo izpeu reizinot – ar darba dienu vai stundu skaitu atvainjuma laik.

12/11/2006 Par vidjs izpeas aprinanu DL 75.

pants.

Lienebe 13.

12.

2006 10:53 2527 ziojumi.

Darba likums 152.

pants Laiks, kas dod tiesbas uz ikgadjo apmaksto atvainjumu (2) panta pirmaj da mintaj laik neieskaita brna kopanas atvainjuma laiku.

DL 75.

pants Izpeu rina par pdjiem 6 kalendra mneiem 09.

# > 08 / 07 / 06 / 05 / 04 / 03 ja nav strdjis pd.

6 mn #> iepriekjie 6, kad strdjis strdjis mazk par 6 mn #> kad reli strdjis ne mazka k min.

alga Vidjs izpeas, 11/02/2009 Darba likuma ( DL) 75.

pants (1) Visos gadjumos, kad darbiniekam saska ar o likumu izmaksjama vidj izpea, t aprinma par pdjiem seiem mneiem no darba algas, no normatvajos aktos, darba koplgum vai darba lgum noteiktajm piemaksm, k ar no prmijm.

(5) Dienas vidjo izpeu aprina, pdjo seu mneu darba samaksas kopsummu dalot.

04/03/2009 DL 75.

pants.

Atrodams ar glui tpat k lapa – internet.

Leciigaa 03.

04.

2009 10:47 2691 ziojums.

Es jau to izlasju.

Aira123 03.

04.

2009 10:49 534 ziojumi.

Nu tad – nocheinmal – un lnm un ar izpratni: 75.

pants Vidjs izpeas aprinana, DL 75.

pants mnea vidjo izpeu aprina, pdjo seu mneu darba samaksas kopsummu dalot ar sei.

Dienas vidjo izpeu aprina, pdjo seu mneu darba samaksas kopsummu dalot ar aj period nostrdto dienu skaitu.

Par ikgadj apmakst atvainjuma vai apmakst papildatvainjuma laiku izmaksjams samaksas summu aprina, dienas vai stundas vidjo izpeu reizinot ar darba dienu vai stundu skaitu atvainjuma laik ( DL 75.

pants ).

Tas nozm, ka japmaks ts dienas dl 75 pants