Home » Pants » Dl 74 Pants

Dl 74 Pants

74.

pants.

Atldzba gadjumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojou iemeslu d (1) Darba devjam ir pienkums izmakst panta treaj da noteikto atldzbu, ja darbinieks neveic darbu attaisnojou iemeslu d, pai gadjumos, kad darbinieks:, Darba likuma 74.

pants Pka.

P Pastvgais.

CT = +36.

6 Pka.

Profils.

21.

08.

2015, 22:22.

0 0.

Man ir jautjums par DL 74.

pantu.

K js tulkojat o (3) Ja darbiniekam ir noteikta laika alga, panta pirmaj un otraj da mintajos gadjumos viam izmaks noteikto darba samaksu.

, DL 74.

pants.

SKC #1979 [Tips lieta] saskaoana ar Atldzbas likumu DL 75.

pants.

Darba devjs [ar darbinieka rakstveida piekrianu] var ieturt zaudjumus max 20% apmr no mnea darba samaksas saglabjot darba samaksu un tai pieldzintos, Darba likuma 74.

pants neparedz izmumus, kad darba devjs vartu o atldzbu neizmakst.

Darba likuma 74.

pant noteikto atldzbu ir tiesbas saemt visiem darbiniekiem.

DL 74p.

1d.

8p.

mris ir kompenst darbiniekam nenopelnto darba samaksu, kad svtku dienu ietekm normls darba stundas tiek samazintas.

, N, aprinot atvainjuma naudu, tiek emta vr darbinieka vidj izpea, ko veido darba samaksa – alga, piemaksas, prmijas.

To paredz DL 74.

pants : visos gadjumos, kad darbiniekam saska ar o likumu izmaksjama vidj izpea, t aprinma par pdjiem seiem kalendra mneiem no darba algas, no normatvajos aktos, darba koplgum vai darba lgum.

, Veselus etrus gadus ir spk norma, ka dau mnea darbinieks sanem par darbu un dau – tam ir jkompens, jo to prasa DL 74.

pants.

Turklt – visiem.

Mu-maija 14.

05.

2020 11:22, 6 I.

Normatvo aktu izmaias Btba, saite uz tiesbu aktu, spk stans datums 4.

Budeta izdevumu klasifikciju kodu precizjumi privtm izgltbas iestdm Grozjumi Ministru kabineta 2015.

gada 8.

decembra noteikumos Nr.

709 “Noteikumi, DL 40.

pants Svtro reguljumu par valdes loceku nodarbinanu uz termintu darba lgumu pamata [ Sal.

Komerclikuma 224.

p.

] DL 44.

pants Termin lgumu # max.

5 [iepriek 3] gadi (ieskaitot termia pagarinjumus), ja cit likum nav noteikts cits darba lguma, DL 149.

panta otraj da noteikts, ka, darbiniekam un darba dev jam vienojoties, ikgad jo apmaks to atva in jumu k rt j gad var pie irt pa da m, ta u viena no atva in juma da m k rt j gad nedr kst b t ska par div m nep rtraukt m kalend rm ned m.

, Tiesbu akti un to izmaias: visi jaunumi un arhvs.

Sistematizti tiesbu akti.

Plaas meklanas un personalizts iespjas.

Vietni uztur #Latvijas Vstnesisdl 74 pants