Home » Pants » Dl 151 Pants

Dl 151 Pants

Darba devjs, veckam pieirot papildatvainjumu, ems vr DL 151.

panta pirms daas 1.

punktu un pieirs 3 papildatvainjuma dienas, nevis abus papildatvainjumus # gan par brnu invaldu trs dienas, gan par to, ka brns ir vecum ldz 14 gadiem # vienu dienu.

, Grozjumi Darba likum, saska ar kuriem tika papildinta Darba likuma 151.

panta 1.

daa ar treo punktu, proti, ikgadjo apmaksto papildatvainjumu pieir darbiniekiem, kuru aprp ir mazk par trim brniem vecum ldz 14 gadiem, # ne mazk par vienu darba dienu, stjs spk tikai ar 2015.

gada 1.

janvri.

Darba likuma 151.

panta ceturt daa nosaka, ka.

, Jautjums: K tiek piemrots DL 151.

pants gadjum, ja ir 3 brni, no kuriem viens ir brns ar in-validitti?

Cik papildus atvainjuma dienas ir jpieir d gadjum?

K.

Rcenjs: 1.

Darba likuma 151.

panta pirms daas 1.

punkt ir noteikts, ka ikgadjo apmak-sto papildatvainjumu pieir darbiniekiem, kuru ap-, Koplgum var noteikt ar citus gadjumus (nakts darbs, maiu darbs, ilggadjs darbs u.

c.

) papildatvainjuma pieiranai ( DL 151.

pants ).

Vai drkst pieirt atvainjumu bez darba samaksas saglabanas (bezalgas atvainjumu)?

, DL 147.

pants.

pienkums izmakst atldzbu par visu periodu, kad darbinieks nav izmantojis ikgadjo apmaksto atvainjumu DL 149.

pants.

DL 151.

pants.

AT Civillietu departamenta nolmumi 2014 / 2015.

2014.

g.

SKC – 1106 / 1609 / 1683 / 1948 / 2113 / 2376 / 2425 / 2768 2015.

g.

, 151.

pants.

Papildatvainjums.

277 152.

pants.

Laiks, kas dod tiesbas uz ikgadjo apmaksto atvainjumu.

278 153.

pants.

DL # Darba likums DSL # Darba strdu likums ECT # Eiropas cilvktiesbu tiesa EK # Eiropas Komisija EP # Eiropas Padome, ( DL 150.

pants); darbiniekiem, kuriem ir tr s vai vair ki b rni vecum ldz 16 gadiem vai b rns inval ds l dz 18 gadu vecumam, pieir ikgad jo apmaks to papildatva in jumu – tr s darba dienas ( DL 151.

pants ); darbiniekam, kura apr pun uzraudz bpirms adopcijas apstiprin anas ties ar b ri tiesas, 10/08/2015 Darb rinm man atlikuo ikgadjo atvainjumu, kuru varu izmantot pirms aizieanas pirmsdzemdbu atvainjum un rads jautjums par papildatvainjumu, kur pienkas saska ar Darba likuma 151.

pantu par brniem # man gadjum 1 diena.

Darba likums nenosaka kritrijus, kad to var izmantot, t.

i.

, cik ilgs laiks jnostrd, lai to vartu izemt.

, 09/07/2015 obrd esmu brna kopanas atvainjumu, td es un visi trs brni ir vra apgdb.

Abi veckie brni ir no pirm vra, bet pc irans aprpes tiesbas tika noteiktas man.

Ttad, vai obrd uz manu laulto ir attiecinmi DL 151.

panta 1.

punkta atvieglojumi par 3 papildus atvalinjuma dienm?

, 1.

pants.

Darba tiesisko attiecbu tiesiskais reguljums.

Darba tiesisks attiecbas regul Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistos starptautisko tiesbu normas, is likums un citi normatvie akti, k ar darba koplgums un darba krtbas noteikumi.

dl 151 pants