Home » Pants » Dl 100 Pants

Dl 100 Pants

100.

pants.

Darbinieka uzteikums (1) Darbiniekam ir tiesbas rakstveid uzteikt darba lgumu vienu mnesi iepriek, ja darba koplgum vai darba lgum nav noteikts sks uzteikuma termi.

Pc darbinieka pieprasjuma uzteikuma termi neieskaita prejoas darbnespjas laiku.

DL 100.

pants.

(5) Darbinieka uzteikums.

Vlos saemt atbildi, pc iespjas paplaint form (ar vairkiem iemesliem), uz savu jautjumu: Ldzu, uzskaitiet tos iemeslus, kurus var traktt k iemeslus darbinieka tiesbm uzteikt darba attiecbas likuma panta ietvaros.

Paldies par atbildi!, Darba likuma ( DL) 100.

pants nosaka: #Darbiniekam ir tiesbas rakstveid uzteikt darba lgumu vienu mnesi iepriek, ja darba koplgum vai darba lgum nav noteikts sks uzteikuma termi.

Pc darbinieka pieprasjuma uzteikuma termi neieskaita prejoas darbnespjas laiku.

Labdien! BKA laik ir mainta adrese.

Darbs bija Rgas centr, bet tagad dzvoju Pierg, kur nav attstta infrastruktra un nav iespjas nokt darb.

Vai man ir tiesbas izbeigt darba attiecbas, pamatojoties uz DL 100.

panta 5.

punktu?

Ja iesniedzt darba devjam iesniegumu par darba attiecbu izbeiganu, pusm vienojoties, pamatojoties uz Darba likuma 114.

pantu, tad darba devjs pai sagatavotaj vienoans lgum nevar mint pamatojumu # darba mja uzteikums jeb pc paas vlans ( DL 100.

pants ).

Ja esmu iesniedzis atlgumu pc paa vlans ( DL 100.

pants 1.

punkts), vai darba devjam ir tiesbas pieprast veikt kvalifikcijas kursu maksas atmaksu, ja pc kursu pabeiganas uzmum esmu nostrdjis vairk k vienu gadu?

Likuma 100.

pants , kas regul darbinieka uzteikuma iesnieganu, paredz vairkas termia iespjas, cik ilgi darbiniekam pc uzteikuma vl jstrd.

Ja darba tiesisks attiecbas izbeidz, pamatojoties uz DL 100.

panta pirmo dau (pc paa vlans), jnostrd viens mnesis.

Jizanaliz ir mcbu izdevumu atmaksa darba devjam atsevios darba tiesisko attiecbu izbeiganas gadjumos, respektvi, ja darbinieks vienpersoniski vlas izbeigt darba tiesisks attiecbas ( DL 100.

pants ), un gadjumos, kas saistti ar darbinieka prettiesisku rcbu ( DL #, DL 100.

pants 3.

Darba devja uzteikums DL 101.

-112.

1 pants.

1.

Vienoans (1/5) Pamatojoties uz Darba likuma 114.

pantu, darbiniece un darba devjsvienojsizbeigt darba tiesisks attiecbas, nosakot, ka pdj darba diena ir nkamdarba diena pcbrna kopanas atvainjuma, Darbinieka uzteikums ( DL 100.

pants ) Darbiniekam ir tiesbas lauzt gan uz nenoteiktu, gan noteiktu laiku noslgtu darba lgumu.

Darbiniekam, kas vlas lauzt darba lgumu, ir jiesniedz darba devjam rakstveida uzteikums.

Uzteikuma atsaukana Darbinieks nevar vienpersoniski atsaukt uzteikumu, izemot gadjumu, ja da atsaukana irdl 100 pants